Afkortingenlijst

Afkorting Definitie
Appa Algemene pensioenwet politiek ambstdragers
BAG Basisregistratie adressen en gebouwen
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
CJG+ Centrum voor Jeugd en Gezin
GRSK Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
ISD  Intergemeentelijke Sociale Dienst
KIA Kempische Industrie Agenda 
KOP Kempisch Ondernemers Platform 
KRW Kader Richtlijn Water 
KTJ Kempenteam voor Jeugdhulp
LEA Lokaal Educatieve Agenda
LOT Lokale Ondersteuningsteam
MaS Maatschappelijke Stage
Mfa Multifunctionele accommodatie
MIP Meerjarigsinvesteringsprogramma
OZB Onroerendezaakbelasting
OOK Ondernemend Onderwijs de Kempen 
RMC Regionale Meld en Coördinatie punten (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers)
SPE Stichting Promotie Eersel
SW bestand Sociale Werkplaats bestand
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
vGRP Verbreed gemeentelijk rioleringsplan
VJN Voorjaarsnota
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vsv-ers Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WSG William Schrikker Groep
Wsw Wet sociale werkvoorziening
Wwb Wet werk en bijstand
WW-uitkering Werkloosheidsuitkering
ZMLK-school Zeer Moeilijk Lerende Kinderen-school