Dekkingsmiddelen en stelposten 2020

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Lokale heffingen:
- onroerende zaakbelastingen 3.513 3.643 3.885
- toeristenbelasting 396 380 410
- forensenbelasting 29 30 30
- precariobelasting 27 26 26
- reclamebelasting 50 50 49
Algemene uitkering gemeentefonds 15.683 21.605 22.861
Integratie-uitkering (IU) Sociaal domein 9.113 3.763 3.762
Dividend BNG 306 225 225
Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente ten gunste van de exploitatie) 239 115 117
Totaal algemene dekkingsmiddelen 29.358 29.837 31.365

Lokale heffingen

Op deze plaats wordt voor bovenstaande belastingen verwezen naar paragraaf 1 “Lokale heffingen”.

Algemene uitkering gemeentefonds

De raming van de algemene uitkering 2020 is gebaseerd op de meicirculaire 2019. Op grond van de meicirculaire 2019 wordt de algemene uitkering (inclusief het deelfonds sociaal domein) voor de meerjarenbegroting 2020-2023 geraamd op (bedragen x € 1.000):

                                          

2020 2021 2022 2023
Algemene uitkering 22.861 22.956 22.772 23.031
Algemene uitkering (IU sociaal domein) 3.672 3.572 3.468 3.393
Totaal algemene (incl. IU sociaal domein)  26.533 26.528 26.240 26.424

Stelposten

In de begroting 2020 is naast de stelposten voor onvoorziene uitgaven en lasten van het meerjarig investeringsprogramma, tevens een aantal overige stelposten opgenomen. De in de begroting 2020-2023 opgenomen stelposten zijn in het volgend overzicht opgenomen.

Stelposten 2020 2021 2022 2023
Stelpost onvoorziene uitgaven
Onvoorzien 40.000 40.000 40.000 40.000
Stelpost lasten investeringsprogramma 2020-2023 (zie ook investeringsprogramma 2020-2023) 74.920 111.267 123.886 135.544
Overige stelposten (negatief bedrag: voordelig / positief bedrag: nadelig)
Voordeel op geraamde rentelasten investeringen (onderuitputting kapitaallasten 1e jaar conform provinciaal toezicht) -12.210 -5.080 -1.620 -1.470
Stelpost armoedebestrijding 30.500 30.500 30.500 30.500
Stelpost hogere programmakosten Wmo a.g.v. invoering abonnementstarieven 50.000 50.000 55.000 55.000
Stelpost loon-prijsstijging overgehevelde posten sociaal domein 68.500 68.500 68.500 68.500
Stelpost GR Samenwerking Kempengemeenten 0 100.000 100.000 100.000
Stelpost Wet verplichte Geestelijke GezondheidsZorg 23.000 23.000 23.000 23.000
Stelpost Jeugdzorg 150.000 150.000 0 0
Stelpost Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen 5.000 6.000 8.000 9.000
Stelpost Taalniveau statushouders 22.000 0 0 0
Stelpost adm. Juridisch medewerker staf 32 uren 50.000 50.000 50.000 50.000
Stelpost Medewerker monumenten/ erfgoed/archeologie 24 uren 48.000 48.000 48.000 48.000
Stelpost medewerker kabinetszaken/evenementen/facilitaire zaken 24 uren 38.000 38.000 38.000 38.000
Stelpost Medewerker energietransitie 16 uren 24.000 24.000 24.000 24.000
Stelpost medewerker buitendienst 36 uren 50.000 50.000 50.000 50.000
Stelpost besparing formatie gemeentebalie -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Stelpost 1,5  fte junior beleidsmedewerkers 97.500 97.500 97.500 97.500
Stelpost Principe akkoord CAO 28-6-2019 50.000 50.000 50.000
Subtotaal overige stelposten 619.290 755.420 615.880 617.030
Totaal stelposten (saldo uitgaven/inkomsten)  734.210 906.687 779.766 792.574

Toelichting op de overige stelposten:

Voordeel op geraamde rentelasten investeringen (onderuitputting)

Conform het provinciaal toezicht, worden de kapitaallasten in het meerjarig-investeringsprogramma volledig geraamd. Het feit dat in het eerste jaar - conform de financiële verordening – wordt uitgegaan van een half jaar kapitaallasten, ziet de provincie als incidentele onderuitputting, zodat deze voor de helft als (incidentele) onderuitputting worden geraamd.

Stelpost armoedebestrijding

In de decembercirculaire 2016 was voor 2017 een bedrag van € 100.000.000,-- opgenomen voor de armoedebestrijding van kinderen. In de begroting 2018-2021 werden deze middelen voor Eersel gereserveerd door het opnemen van een stelpost van € 52.000,-- per jaar. Van deze stelpost resteert nog € 30.500,--. Op dit moment wordt de armoedemonitor in samenwerking met het RDC uitgevoerd en wordt een nieuw armoedebeleid voorbereid. In dit proces wordt de raad betrokken.

Stelpost hogere programmakosten Wmo als gevolg van invoering abonnementstarieven

Per 1 januari 2019 is een abonnementstarief voor de Wmo ingevoerd. Deze maatregel brengt een financieel risico met zich mee. Immers, de financiële barrière om een voorziening aan te vragen verdwijnt grotendeels. Met name het financieel risico als gevolg van de verwachte aanzuigende werking (meer aanvragen) is zeer moeilijk te ramen. Ook ISD de Kempen kan geen reële raming van de verwachte toename in gebruik en uitgaven geven. Aangezien er in 2020 zeker nog sprake zal zijn van een aanzuigende werking, wordt voorgesteld de resterende stelpost van € 50.000,-- te handhaven.

Stelpost loon- prijsstijging overgehevelde posten sociaal domein

Het rijk heeft de uitkering Sociaal Domein deels toegevoegd aan de algemene uitkering. Dit betekent dat indexering van deze budgetten loopt via de loon- en prijscompensaties die via het accres worden toegekend. Voorgesteld wordt de resterende stelpost te handhaven voor toekomstige loon- en prijsstijgingen in het sociaal domein.

Stelpost Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

In de begroting van de GRSK zijn diverse kosten (formatie) incidenteel geraamd (tot en met 2020). Voorgesteld wordt om vanaf 2021 de stelpost van (afgerond) € 100.000,-- (aandeel gemeente Eersel) te handhaven waardoor deze budgetten structureel worden vertaald. Hierbij wordt opgemerkt dat dit niet wegneemt dat er nog diverse overige posten niet structureel zijn vertaald.

Stelpost Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg (Wvggz)

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg in werking. In dat kader krijgen gemeenten de volgende verplichtingen:

  •  Inrichten van een meldingsfunctie voor inwoners;
  •  Inrichten van een onderzoeksfunctie;
  •  Inrichten hoorplicht burgemeester (onderdeel crisismaatregel);
  •  Organiseren van samenhang tussen ‘randvoorwaarden voor deelname maatschappij’;
  •  Organiseren van gegevensdeling en overlegstructuur Regionaal overleg Wvggz.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen om hierin Kempenbreed op te trekken en voorzieningen te treffen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe wet. Vanuit het rijk zijn voor de inrichting ervan middelen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om € 23.000,-- hiervoor te reserveren, omdat de reële verwachting is dat onderdelen van de uitvoering uitgaven met zich mee gaan brengen, waarvoor in de reguliere begroting nog geen financiële dekking voorhanden is.

Stelpost Jeugdzorg

De gemeente Eersel ontvangt extra geld ad. € 315.000,--; € 242.000,--; € 246.000,-- voor de jaren 2019 tot en met 2021 voor jeugdhulp. Aanvullend wordt onderzoek door het ministerie verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Vooruitlopend op het vaststellen van het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp de Kempen 2020-2023 in het najaar wordt de raad voorgesteld om voor de jaren 2020 en 2021 € 150.000,-- te reserveren in een stelpost. Deze middelen worden ingezet om het bestaande beleid te kunnen uitvoeren en de transformatie verder vorm te geven. Hiervoor zijn voorstellen in voorbereiding. Deze voorstellen hebben betrekking op het aflopende contract met de hoofdaannemer van het de jeugd- en gezinswerkers en de versterking van preventie.

Stelpost Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen

In navolging van de afspraak om vanaf 1 juli 2018 pleegzorg standaard te verlengen wanneer een pleegkind 18 jaar wordt, worden momenteel afspraken uitgewerkt over verruiming van de verlengde jeugdhulp voor kinderen in gezinshuizen. Vooruitlopend op de precieze afspraken worden extra financiële middelen aan het jeugdhulpbudget toegevoegd. De middelen voor de gemeente Eersel ad. € 1.721,-- oplopend tot € 9.120,-- voor de jaren 2019 tot en met 2023 zullen voor deze taken ingezet worden. Het CJG+ de Kempen verwerkt dit in de eerst volgende bestuursrapportage. Vooruitlopend hierop stellen wij voor om in de begroting 2020 een stelpost op te nemen van respectievelijk € 5.000,--, € 6.000,--, € 8.000,-- en € 9.000,--.

Stelpost taalniveau statushouders

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben het Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die op dit moment inburgeren. Naar verwachting krijg de gemeente daarnaast vanaf 2021 een nieuwe regierol met betrekking tot de inburgering. De gemeente Eersel bereidt zich voor op beide ontwikkelingen. In afwachting van concrete plannen wordt voorgesteld de extra middelen uit de meicirculaire 2019, die hiervoor worden verstrekt, in 2020 op te nemen in een stelpost ad € 22.000,--.

Diverse stelposten formatie-uitbreiding

Conform voorjaarsnota 2020-2023 worden in de begroting 2020-2023 de volgende formatie-uitbreidingen voorgesteld:

Formatie uren Bedrag in €
Administratief juridisch medewerker staf  32 uur 50.000,--
Medewerker monumenten/erfgoed/archeologie 24 uur 48.000,--
Medewerker kabinetszaken/evenementen/facilitaire zaken 24 uur 38.000,--
Medewerker energietransitie 16 uur 24.000,--
Medewerkers buitendienst 36 uur 50.000,--
Medewerkers gemeentebalie -/- 15 uur   -/- 25.000,--
Junior beleidsmedewerkers in vaste dienst 54 uur 97.500,--
171 uur/4,75 fte

Stelpost principeakkoord CAO 28-6-2019

Op 28 juni jl. heeft de VNG, CNV overheid, FNV overheid en CMHF een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. Aangezien dit akkoord iets ruimer is dan de verhogingen waarmee bij de uitgangspunten rekening is gehouden, wordt voor deze hogere lasten vanaf 2021 een stelpost opgenomen van € 50.000,--. Gelet op de gefaseerde invoering van de verhogingen is het budget voor 2020 toereikend.

Beschikking over de bestemmingsreserve bruto-methode

Volledigheidshalve wordt vermeld dat in programma 10 tevens de totale beschikking over de bestemmingsreserve bruto-methode wordt geraamd. Deze inkomst betreft de dekking van de kapitaallasten van geactiveerde uitgaven die gedekt worden uit beschikkingen over reserves en/of bijdragen van derden. Middels de bruto-methode blijven deze geactiveerde uitgaven wel zichtbaar in de exploitatie en op de balans. Het effect voor de exploitatie is nihil aangezien de kapitaallasten en de beschikking over de reserve bruto-methode budgettair neutraal verlopen. De beschikking over de egalisatiereserve bruto-methode wordt voor 2020 geraamd op € 780.473,--.