Inleiding Jaarstukken 2018

Voor u ligt de jaarrekening van 2018. Een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar.

Deze jaarrekening is net zoals vorig jaar volledig digitaal beschikbaar. Vanzelfsprekend is dit document in lijn met de vereisten zoals opgenomen in het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en alle aanvullende aanwijzingen vanuit de commissie BBV.

In het jaar 2018 is er volop aandacht besteed aan de volgende drie speerpunten, zoals die ook in de begroting 2018 zijn opgenomen:

Duurzaamheid (inclusief het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed)

Werken aan een duurzame samenleving is het uitgangspunt voor gemeente Eersel. Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken. Denk hierbij aan afval/materialen, klimaatadaptatie, het verduurzamen van mobiliteit, biodiversiteit en eerlijke productie. Hieraan invulling geven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met ambitieuze doelstellingen, waaronder energieneutraliteit in 2025.

Innovatie

Gemeente Eersel durft vernieuwend te denken en te besluiten. Dit past binnen de gemeentelijke Toekomstvisie “Kempisch wonen in een wereldregio” waarbij Eersel in haar kernambities kiest voor innovatie. In 2018 hebben we ons naast allerlei innovatieve projecten vooral ingezet op de bijbehorende cultuur, namelijk een andere “mindset” van organisatie en bestuur.

Kempensamenwerking en veerkrachtig bestuur

Eind 2016 en de eerste helft van 2017 hebben we op verschillende manieren input opgehaald bij de vier O’s (Omgeving, Onderwijs, Ondernemers en Overheid) over de toekomst van het lokale bestuur. De inzet van de gemeente Eersel was tijdens het aanbieden van de begroting 2018: een bestuurlijke fusie met de andere Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-de Mierden. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 resulteerden echter in een nieuwe coalitie met een nieuw standpunt: het behoud van een zelfstandig Eersel. Hierbij wordt ingezet op voortzetting van de onderlinge samenwerking tussen de Kempengemeenten. Eind 2018 is een proces opgestart waarbij met alle andere Kempengemeenten wordt verkend op welke thema’s samenwerking gewenst is. Met als resultaat in ieder geval een gezamenlijke strategische agenda voor de Kempengemeenten.

Organisatievisie

Een zelfstandige gemeente vraagt ook om een sterke eigen organisatie om alle wensen van onze inwoners en de dienstverlening waar te maken. Er moet een evenwicht zijn in de ambities aan de ene kant en de daarbij horende capaciteit aan de andere kant. In het voorjaar van 2018 heeft het college de organisatievisie vastgesteld. Eén van de uitgangspunten hierin is dat we voor vaste taken medewerkers in vaste dienst aanstellen. Hier zijn we in 2018 met begonnen en dit krijgt een vervolg in 2019 en de voorjaarsnota 2020-2023.

Ontwikkeling

De programmabegroting en programmarekening geven inzicht in:

Programmabegroting

Programmarekening

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt/gedaan?

Wat gaan we doen?

Wat is er gedaan?

Wat mag het kosten?

Wat heeft het gekost?

In de programmaverantwoording is aangegeven wat is bereikt/gedaan, waarbij teruggekeken is naar de in de begroting 2018 opgenomen prioriteiten/activiteiten en de overige activiteiten.

Door middel van kleuren in de tabel is aangegeven of de gestelde normen zijn gerealiseerd. De kleuren geven het volgende weer:

Kleur Norm
Groen norm is gerealiseerd
Oranje niet gemeten of cijfers nog niet voorhanden
Rood norm is niet gehaald

Mocht u door de kleuren de tekst niet goed kunnen lezen neem dan contact op met de gemeente. 

In totaal zijn er 63 normen opgenomen in de programmabegroting/-rekening van 2018. De kleuren laten zien dat hiervan 42 normen aantoonbaar zijn gerealiseerd, dat is 67%. Er zijn 16 normen niet gehaald, dat is 25%. Van vier norm zijn nog geen meetgegevens beschikbaar.

Per programma is naast een investeringsoverzicht ook een exploitatieoverzicht van baten en lasten opgenomen. In deze programmarekening zijn bij het exploitatieoverzicht per programma de afwijkingen met de begrotingscijfers per productgroep exclusief kapitaallasten en apparaatskosten weergegeven. Hierdoor sluit de toelichting per productgroep volledig aan op de financiële overzichten in ieder programma.

Om de totalen per programma in beeld te brengen, worden vervolgens de totale kapitaallasten en apparaatskosten per programma toegevoegd aan het financiële overzicht. Voor een toelichting op deze kapitaallasten en apparaatskosten wordt verwezen naar de toelichting bij het programma Overheadkosten.

Tussentijdse rapportages

Ook in 2018 is de gemeenteraad tweemaal tussentijds geïnformeerd (1e en 2e bestuursrapportage). Deze jaarrekening is in feite de derde rapportage en betreft een periode van 12 maanden.

Kredieten

Bij de vaststelling van de begroting 2018 zijn eind 2017 kredieten beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen in 2018. Verder is in de loop van 2018 nog een aantal kredieten gevoteerd.

Bij ieder programma is een overzicht opgenomen van alle op het desbetreffend programma betrekking hebbende beschikbare kredieten. Ook is hierbij aangegeven of bepaalde werkzaamheden zijn afgerond en is voor de overige kredieten de stand van zaken nader toegelicht.

Resultaat jaarstukken 2018

Het batig exploitatiesaldo over 2018 bedraagt € 3.665.005,38

Daarvan is het saldo van de bouwgrondexploitatie € 470.000,-- voordelig. Hierbij kan worden opgemerkt dat in 2018 er aan de voorziening voor toekomstige te verwachten verliezen een bedrag van € 80.784,-- per saldo is toegevoegd.

Het betreft de volgende exploitaties:

Dorpshart Knegsel

-/-

23.874,--

Steensel-Noord

27.651,--

Koemeersdijk

24.566,--

Duizel-Noord

-/-

2.039,--

Rosheuvel

54.480,--

Rekening houdend met de mutaties van en naar de reserves, komt het totaalsaldo van baten en lasten (gezuiverd resultaat) uit op € 6.772.164,94 voordelig.

Saldo van baten en lasten 6.772.164,94
Beschikkingen over de reserve(s)  14.624.834,67
21.396.999,61
Toevoegingen aan de reserve(s) -16.749.625,43
4.647.374,18
Rentetoevoeging aan algemene reserve  -558.172,69
Rentetoevoeging aan bestemmingsreserves  -424.196,11
Gerealiseerd resultaat 3.665.005,38

Bij de beoordeling van de batige/nadelige saldi moet steeds met het volgende rekening gehouden worden:

  • De waardering van vaste activa geschiedt op basis van historische kostprijs. Binnen de grondexploitaties wordt hierop jaarlijks rente bijgeschreven. Op grond van het BBV moeten activa, die in relatie tot de marktwaarde voor een te hoog bedrag op de balans zijn opgenomen, worden afgewaardeerd. Dit geldt ook wanneer er geactiveerde kosten zijn, waarvoor nog geen concrete plannen zijn. In 2018 heeft er op grond van het voorgaande geen afwaardering plaatsgevonden;

  • Het batig saldo jaarrekening 2018 (inclusief bouwgrondgrondexploitatie) bedraagt € 3.665.005,38. Voor een verdere specificatie van dit saldo verwijzen we naar de analyse per productgroep en de toelichting per programma (zie onderdeel exploitatie bij “Wat heeft het gekost”). Over de bestemming van dit saldo worden aan de gemeenteraad separaat nadere voorstellen gedaan.