Vaststelling begroting 2019 (inclusief wijzigingen)

Op 30 oktober  2018 heeft de gemeenteraad de begroting 2019 vastgesteld. Bij deze besluitvorming is rekening gehouden met de gevolgen van de zogenaamde “septembercirculaire”, de structurele doorwerking van de tweede bestuursrapportage 2018 en enkele overige mutaties. Zie voor een nadere toelichting per programma: onderdeel A.

Ook heeft de gemeenteraad op 30 oktober 2018 een amendement (lees: wijziging) aangenomen. Deze wijziging heeft enkel betrekking op de normen in de programma’s 1, 2 en 5.  Zie voor een nadere toelichting per programma: onderdeel B.

In de begroting 2019 wordt bij ieder programma waarin wijzigingen optreden verwezen naar deze pagina.

A. De “septembercirculaire”, de structurele doorwerking van de 2e bestuursrapportage 2018 en enkele overige mutaties leiden tot de volgende wijzigingen in de exploitatie:

Programma Reden wijziging Wijziging Bedrag
0 2e bestuursrapportage '18 Lagere uitgaven/hogere inkomsten (BUIG) 95.670
0 2e bestuursrapportage '18 Lagere uitgaven schuldhulpverlening 5.000
0 2e bestuursrapportage '18 Hogere uitgaven minimabeleid -2.000
1 2e bestuursrapportage '18 Hogere uitgaven WMO (zie ook progr.10) -410.900
1 2e bestuursrapportage '18 Hogere uitgaven gemeenschapshuizen -1.157
1 Septembercirculaire Hogere uitgaven GGD rijksvaccinatieprogr. -33.000
3 2e bestuursrapportage '18 Hogere uitgaven bestemmingsplannen -10.000
7 Overige mutaties Hogere uitgaven Padelbanen (kapitaallasten) -3.277
9 2e bestuursrapportage '18 (Per saldo) hogere inkomsten leges 13.252
10 2e bestuursrapportage '18 Hogere inkomsten OZB 40.000
10 2e bestuursrapportage '18 Vervallen stelposten (incl. WMO, zie progr. 1) 375.500
10 Septembercirculaire Verhogen algemene uitkering (netto) 36.551
11 2e bestuursrapportage '18 Hogere uitgaven formatie WMO-loket -50.000

Verhogen positief saldo primitieve begroting (van € 83.668,-- naar € 139.307,--)

55.639

B. Het aangenomen amendement leidt tot de volgende wijziging:

Aanpassing van de volgende normen:

 1. Programma 1 (Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid):
  Het percentage inwoners dat zich heeft ingezet voor anderen en/ of maatschappelijke doelen via vrijwilligerswerk > 50%
 2. Programma 2 (Onderwijs):
  Relatief verzuim (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig) per 1.000 inwoners 5-18 jaar < 2,0
 3. Programma 5 (Veiligheid):
  Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners: < 2,5
  Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners: < 3,0
  Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners: < 3,0
  Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt < 2,0%