Wabo vooroverleg Vergunningen, toezicht en handhaving

Toelichting op dit formulier en de wettelijke basis

Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor informeel vooroverleg ter voorbereiding op een volledige aanvraag om omgevingsvergunning en/of om een indicatie te krijgen of een voorgenomen project voldoet aan de geldende criteria voor vergunningvrij bouwen.
Om te voorkomen dat door in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) genoemde termijnen uw formele aanvraag geweigerd zou moeten worden indien uw project niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan, de welstandsnota en/of de monumentenverordening, kunt u eerst een schetsontwerp met deze formulieren indienen. Uw formele aanvraag met uitgewerkte bestektekeningen, berekeningen, rapportages e.d. moet later volgen. Wilt u een informeel vooroverleg, ook wel genoemd een conceptaanvraag, indienen voor meer in de Wabo genoemde activiteiten (zoals brandveilig gebruik, kappen, milieu etc.), moet u gebruik maken van het landelijke formulier via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl . Bij het samenstellen van het formulier via deze site kunt u aangeven dat u een vooroverleg voor de diverse activiteiten wilt aanvragen.

Welke vergunningen of toestemming nodig

Wilt u weten voor welke activiteiten voor de realisering van uw project een omgevingsvergunning nodig is en/of andere toestemmingen nodig zijn, doe dan de ‘vergunningcheck’ op www.omgevingsloket.nl .

Beoordeling welstandsnota

Indien uw project niet is gelegen in een welstandsvrij gebied en niet voldoet aan de sneltoetscriteria van de welstandsnota, wordt uw project beoordeeld door de welstandscommissie. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn volledig openbaar. Indien u bij de vergadering aanwezig wilt zijn, kunt u hiervoor een afspraak maken via het team VTH. In de ontvangstbevestiging die u krijgt thuisgestuurd staat de contactpersoon van uw aanvraag waarbij u terecht kunt. Uw vooroverleg wordt maximaal 2x voorgelegd aan de welstandscommissie, iedere extra behandeling wordt conform de legesverordening apart in rekening gebracht.

In te dienen gegevens:

  1. Dit formulier (volledig ingevuld);
  2. Tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden schaal 1:100 of groter. Bij veranderingen aan een bestaand bouwwerk eveneens tekeningen van de bestaande toestand;
  3. Tekeningen van details die voor het uiterlijk van belang zijn (dakranden, goten, dakkapellen, kozijnen) schaal 1:20 en groter;
  4. Kadastrale situatietekening met daarop aangegeven de plaats van het project en alle bestaande op het perceel aanwezige bouwwerken;
  5. Tekeningen van de terreinindeling en terreinafscheidingen;
  6. Foto’s van de bestaande toestand en de omgeving;
  7. Eventueel folders, brochures e.d. van bijzondere materialen, prefab elementen en kleurmonsters;
  8. Indien het project betrekking heeft op een monument een gemotiveerde projectomschrijving.

Alle genoemde gegevens moeten in tweevoud worden ingediend.

Als u uitsluitend een verzoek wilt indienen om een indicatie te krijgen of een voorgenomen project in het kader van de Wabo voldoet aan de geldende criteria voor vergunningvrij bouwen, dan hoeft u alleen de gegevens in te dienen genoemd onder de punten 1, 2 en 3, met diende verstande dat de tekeningen van het bouwwerk minder uitgewerkt en schetsmatig mogen zijn, maar wel op schaal en voorzien van duidelijke maatvoering.

Doorlooptijd en kosten

De doorlooptijd voor de behandeling van een vooroverleg bedraagt ca. 20 werkdagen. U ontvangt een schriftelijke reactie. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vooroverleg kunnen kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn terug te vinden in de legesverordening van uw gemeente.